begrippenlijst

Begrippenlijst

De Route ICR begrippenlijst staat vol met begrippen die op enige manier een rol spelen in het ondernemerschap en de bedrijfsvoering van jouw organisatie.

0 meting
Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie binnen je...
12 maands rolling forecast
Bij een 12 maands rolling forecast hebben we het over een voorspelling. Een...
Activiteitenomvang
Met activiteitenomvang bedoelen we de mix van bedrijfsactiviteiten en de drukte...
Administratie
De administratie is de vertaling van de bedrijfsactiviteiten die we vastleggen...
Afsluitproces
Met afsluitproces bedoelen we hier het afsluiten van een periode in de...
Afsluitproces administratie
Met afsluitproces bedoelen we hier het afsluiten van een periode in de...
Audit
Een audit is een onderzoek naar het functioneren van je bedrijf als geheel of...
Bedrijfscultuur
De bedrijfscultuur geeft aan hoe we met elkaar dingen doen in ons bedrijf. En...
Bedrijfsresultaat
Onder bedrijfsresultaat (= EBIT) verstaan we alle opbrengsten (omzet) verminderd...
Beheersbaar
Met beheersbaar bedoelen we dat iets binnen vooraf gedefinieerde grenzen kan...
Beheersen van processen
Met beheersen van processen bedoelen we het zorgdragen dat processen van trigger...
Belastingaangifte
Een belastingaangifte is een verklaring van je bedrijf, als belastingplichtige,...
Beleid
Het beleid wordt afgeleid van de strategie en is met name gericht op de...
Beschikbaarheid ICT
Beschikbaarheid geeft aan in hoeverre een ICT-dienst, systeem of component...
Betalingstermijn
Met betalingstermijn bedoelen we de overeengekomen tijdsperiode waarbinnen een...
Betrouwbaar imago
Met betrouwbaar imago bedoelen we dat anderen je bedrijf zien als een...
Brand
Een brand (= merk) is een teken dat producten en diensten onderscheidt van...
Brand management
Met brand management (= branding) bedoelen we alle online en offline...
Branding
Met branding (= brand management) bedoelen we alle online en offline...
Budget
Als we het hebben over het budget, dan hebben we het over de beschikbaarheid van...
Business model
Het business model van je bedrijf laat de absolute basis zien van hoe je bedrijf...
Buyer persona
Een buyer persona is een gedetailleerd profiel van je beoogde (ideale) klant. In...
Cash flow
Met cash flow bedoelen we de aan de bedrijfsactiviteiten gekoppelde kasstromen....
Communicatiebeleid
Het communicatiebeleid is afgeleid van het organisatiebeleid. We streven hiermee...
Communicatiebeleid inkoop
Het communicatiebeleid is afgeleid van het organisatiebeleid. We...
Communicatieplan
Een communicatieplan is een plan waarin een organisatie vastlegt hoe zij...
Compliance
Het voldoen aan wet- en regelgeving die op je bedrijf van toepassing is....
Concurrentiepositie
De positie die jouw bedrijf inneemt ten opzichte van concurrenten in de markt....
Confrontatiematrix
In een confrontatiematrix wordt duidelijk wat de werking is van de sterkten en...
Continuïteit
Het ononderbroken voortzetten van lopende business of activiteiten....
Continuïteit ICT
Beschikbaarheid van ICT systemen en applicaties. Beschikbaarheid geeft aan in...
Crediteurenadministratie
De crediteurenadministratie is onderdeel van de financiële administratie en...
Cultuur
De cultuur (hier: bedrijfscultuur) geeft aan hoe we met elkaar dingen doen in...
Debiteurenadministratie
De debiteurenadministratie is onderdeel van de financiële administratie en...
Diensten Niveau Overeenkomst (DNO)
De Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) is de vertaling van de Service Level...
Distributiekanaal
Met distributiekanalen bedoelen we de wijze waarop je je product of dienst bij...
Distributiekanalen
Met distributiekanalen bedoelen we de wijze waarop je je product of dienst bij...
Doelgroep
De doelgroep is de specifieke groep mensen of partijen die je als organisatie...
Doelstelling
Datgene dat je wilt bereiken. Doelstellingen stimuleren je team en geven...
Doorlooptijd
De doorlooptijd is een tijdsaanduiding van begin tot eind van een bepaald...
Duurzaamheid
Duurzaamheid omschrijven we als al datgene dat voorkomt dat wat de mens doet...
EBIT
EBIT is de Engelse benaming voor bedrijfsresultaat en staat voor Earnings Before...
Effectief
Effectief staat voor doeltreffend en wil zeggen dat een inspanning ervoor zorgt...
Effectiviteit
Effectiviteit staat voor de mate waarin iets doeltreffend is. Dat wil zeggen de...
Efficiency
Efficiency staat voor doelmatig en wil zeggen dat ervoor gezorgd wordt dat een...
Efficiënt
Efficiënt staat voor doelmatig en wil zeggen dat ervoor gezorgd wordt dat...
Externe analyse
Een externe analyse maak je als onderdeel van de SWOT analyse. Het gaat bij een...
Facturatie
Met facturatie bedoelen we de rekeningen die worden opgesteld voor geleverde...
Financieel plan
Doel van een financieel plan is een vertaling in cijfers te geven van de...
Financiële administratie
Binnen de financiële administratie houden we toezicht op de financiën...
Financiële middelen
Bij financiële middelen hebben we het over de mate waarin je de beschikking...
Financiering
De wijze waarop je de financiële middelen aantrekt om activiteiten mee te...
Flexibel personeel
Personeel dat niet bij jouw bedrijf op de payroll staat....
Functionaliteit ICT
Met functionaliteit van ICT bedoelen we de zekerheid dat de verwerking van de...
Governance MKB
Onze definitie van MKB governance is het, door sturing en beheersing, realiseren...
Grootboek
In het grootboek worden alle financiële mutaties die voortkomen uit de...
Groeicirkels
Om het organiseren en structureren van je bedrijf te vergemakkelijken, gebruiken...
Growthcircles
Om het organiseren en structureren van je bedrijf te vergemakkelijken, gebruiken...
Hard skills
Met hard skills bedoelen we alle technische vaardigheden....
HR instrumenten
HR instrumenten kunnen we onderscheiden in harde HR-instrumenten die...
ICR
Via de ICR (= InControlRating) van je bedrijf manage je het proces om van...
ICT
ICT staat voor Informatie en Communicatie Technologie en is een vakgebied dat...
ICT applicatie
Een ICT applicatie is een op ICT gebaseerde toepassing voor gebruikers. ICT...
ICT beheer
Met ICT beheer bedoelen we het up to date houden en exploiteren van...
ICT beleid
Onderdeel van het strategisch ICT plan en met name gericht op de kaders...
ICT infrastructuur
ICT-infrastructuur staat voor de verzameling voorzieningen die nodig is voor het...
ICT plan
Onderdeel van het strategisch ICT plan en met name gericht op de korte termijn...
ICT platform
Een platform is in de ICT een basis waarop software ontwikkeld wordt. ICT staat...
ICT strategie
Onderdeel van het strategisch ICT plan en met name gericht op de lange termijn...
ICT systeem
Het ICT systeem is onderdeel van het totale informatiesysteem en bestaat uit...
Ideale klant
Je ideale klant is de klant voor wie je het liefste werkt. Met dit type klant...
Imago
Het imago is de beeldvorming die een product, persoon of organisatie oproept....
Imagoschade
Het imago is de beeldvorming die een product, persoon of organisatie oproept....
Incident
Een incident is een negatieve, onverwachte, en onvoorziene gebeurtenis, is vaak...
inControl
Met inControl bedoelen we dat je in de grip hebt waarvoor je verantwoordelijk...
InControlRating
Via de ICR (= InControlRating) van je bedrijf manage je het proces om van...
Inkoopbeleid
Onderdeel van het strategisch inkoopplan en met name gericht op de inkoop...
Inkoopcontract
In een inkoopcontract liggen de voorwaarden vast waaronder de samenwerking met...
Inkoopinstrumenten
Met inkoopinstrumenten bedoelen we de middelen die je kunt inzetten om je...
Inkooplogistiek
Inkooplogistiek is erop gericht om de inkomende goederenstroom en het...
Inkoopmarktonderzoek
Bij inkoopmarktonderzoek wordt er in feite extern gekeken wat er intern...
Inkoopmix
Bij inkoopmix moet je denken aan de combinatie van inkoopinstrumenten die je als...
Inkoopplan
Onderdeel van het strategisch inkoopplan en met name gericht op de korte termijn...
Inkoopproces
Met inkoopproces bedoelen we alle activiteiten die nodig zijn om geleverd te...
Inkoopstrategie
Onderdeel van het strategisch inkoopplan en met name gericht op de lange termijn...
Innovatiekracht
Met innovatiekracht bedoelen we het vermogen om vernieuwende of verbeterde...
Instructies
Instructies zijn detailstappen van handelingen die medewerkers dienen te...
Interne analyse
Een interne analyse maak je als onderdeel van de SWOT analyse. Het gaat bij een...
Investeringen
Investeringen kunnen betrekking hebben op uitgaande geldstromen voor gebouwen,...
Investeringsbudget
Met investeringsbudget bedoelen we de hoeveelheid geld die voor een bepaalde...
Investeringsbudgetten
Met investeringsbudget bedoelen we de hoeveelheid geld die voor een bepaalde...
Investeringsproces
Onder investeringsproces verstaan we alle aktiviteiten die nodig zijn om...
Inzet van capaciteit
Inzet van capaciteit gaat over alle hulpmiddelen die nodig zijn om de missie en...
Jaarrekening
Met jaarrekening bedoelen we de balans en de winst- en verliesrekening met...
Kapitaalintensieve uitgaven
Kapitaalintensieve uitgaven zijn uitgaven die moeten worden gedaan omdat er...
Kengetallen
Een kengetal is een getal dat inzicht geeft in de situatie en/of de ontwikkeling...
Kernproces
In het kernproces van je organisatie wordt in de basis het geld verdiend. Want...
Kernwaarden
De kernwaarden zijn te omschrijven als het gedragsaspect van waar we met ons...
Keten
Een keten ontstaat bij de klant, is een aaneenschakeling van opeenvolgende...
Ketenmanagement
Ketenmanagement is het op elkaar afstemmen van afzonderlijke afdelingen,...
Key Performance Indicator (KPI)
De Key Performance Indicators (KPI's) hebben een signalerende functie en...
Klantbeleving
Klantbeleving staat voor de perceptie die klanten hebben bij alle mogelijke...
Klantenportefeuille
De samenstelling van het type klanten dat jouw bedrijf heeft (gemeten naar...
Klanttevredenheid
Klanttevredenheid is een beoordeling van de kwaliteit die door jouw bedrijf is...
Klanttevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek is het bij je klanten achterhalen wat zij vinden van...
Kostenstructuur
De kostenstructuur is een overzichtelijke weergave van alle kosten die gemaakt...
Kredietwaardigheid
Met kredietwaardigheid bedoelen we de mate waarin een bedrijf aan haar...
Kritische Succes Factor (KSF)
De Kritische Succes Factoren van je bedrijf zijn die factoren die cruciaal zijn...
Kwaliteit
Met kwaliteit bedoelen we de mate waarin iets goed is. Kwaliteitsmanagement...
Kwaliteitsbeleid
Bij kwaliteitsbeleid gaat het voornamelijk om materiaalspecificaties, het gaat...
Kwaliteitseisen
Kwaliteitseisen zijn bepaalde meetbare eisen waaraan een product, dienst of...
Kwaliteitsmanagement
Kwaliteitsmanagement draait om het borgen van een vooraf gedefinieerd...
Kwaliteitsniveau
Het kwaliteitsniveau geeft het gewenste prestatieniveau aan van onder andere...
Lead
Een lead is een bedrijf of persoon met interesse in de aankoop van een product...
Leiderschap
Leiderschap gaat in de basis over het zodanig beïnvloeden van anderen dat...
Leveranciersbeleid
Leveranciersbeleid richt zich op het opzetten, verbeteren en afbreken van...
Leverbetrouwbaarheid
Leverbetrouwbaarheid staat voor de mate waarin de juiste aantallen op het juiste...
Leverings- en betalingsvoorwaarden
Leverings- en betalingsvoorwaarden zijn de op schrift gestelde en meestal bij de...
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen die is...
Management cyclus
Met periodieke management cyclus bedoelen we de wijze waarop je wordt...
Marketing
Marketing is de discipline die zorgt voor een optimale verbinding tussen je...
Marketingbeleid
Onderdeel van het strategisch marketing plan en met name gericht op de...
Marketingdoel
Marketingdoelen maken duidelijk hoe de marketinginspanningen van je bedrijf...
Marketingdoelstelling
Marketingdoelen maken duidelijk hoe de marketinginspanningen van je bedrijf...
Marketinginstrumenten
Met marketinginstrumenten bedoelen we de middelen die je kunt inzetten om je...
Marketingmix
Met de juiste combinatie van marketinginstrumenten, realiseer je je...
Marketingplan
Onderdeel van het strategisch marketing plan en met name gericht op de korte...
Marketingproces
Onder het marketingproces verstaan we alle aktiviteiten die erop gericht zijn om...
Marketing Qualified Lead (MQL)
Qualified leads zijn leads waarvoor de inschatting is dat, op basis van vooraf...
Marketingstrategie
Onderdeel van het strategisch marketing plan en met name gericht op de lange...
Marktaandeel
Met marktaandeel bedoelen we het aandeel dat een aanbieder van een product of...
Marktonderzoek
Een marktonderzoek of marktstudie is een onderzoek waarbij informatie wordt...
Medewerkersbetrokkenheid
Medewerkersbetrokkenheid is de mate waarin medewerkers betrokken zijn bij hun...
Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
Medewerkersbetrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich betrokken voelen bij...
Medewerkerstevredenheid
Medewerkerstevredenheid is de mate waarin medewerkers gelukkig zijn met en blij...
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Medewerkerstevredenheid is de mate waarin medewerkers gelukkig zijn met en blij...
Meerjarenplan
In ons meerjarenplan (= strategie) laten we zien op welke manier en in welk...
Meetbare doelen
Meetbare doelen (ook wel streefwaarden of normen) geven het gewenste...
Merk
Een merk (= brand) is een teken (symbool en/of naam) dat producten en diensten...
Mijlpalen
Letterlijk zijn mijlpalen belangrijke feiten of omstandigheden, op basis waarvan...
Missie
De missie is inspirerend en geeft een beknopte en krachtige omschrijving van...
MKB governance
Onze definitie van MKB governance is het, door sturing en beheersing, realiseren...
MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen die is...
Norm
Een norm is een standaard die wordt ingezet zodat duidelijk is wat het...
Nulmeting
Een nulmeting is een inventarisatie van de huidige situatie binnen je...
Objective
Een objective is het beste te omschrijven als een doel waar een organisatie op...
Offline
Het niet verbonden zijn met het Internet....
Onderscheidend vermogen
Onderscheidend vermogen is datgene wat jouw bedrijf in de ogen van je klanten zo...
Online
Het wel verbonden zijn met het Internet....
Ontwikkelingen in de markt
Ontwikkelingen in de markt kunnen overal betrekking op hebben, denk aan...
Operational Excellence
Binnen Operational Excellence staat de klant centraal. Het doel van Operational...
Optimale personele bezetting
Onder optimale personele bezetting verstaan we de bij een bepaalde...
Organigram
Een organigram is een schematische weergave van de wijze waarop de taken en...
Organisatieprofiel
Een organisatieprofiel geeft een heldere uiteenzetting van de belangrijkste...
PDCA cyclus
Met de PDCA cyclus van Deming, voluit Plan DO Check Act, is permanente...
Performance rapportage
Met performance rapportages bedoelen we de rapportages waaruit blijkt hoe...
Periodieke management cyclus
Met periodieke management cyclus bedoelen we de wijze waarop je wordt...
Persoonlijk Ontwikkel Plan
In een persoonlijk ontwikkelplan (POP) beschrijft de medewerker aan welke...
Plan
Het plan leidt je af van de strategie en het beleid en is met name gericht op de...
Prijsbeleid
Middels prijsbeleid moet tot een zo gunstig mogelijk resultaat worden gekomen...
Primaire vastlegging
Met primaire vastlegging bedoelen we de informatie met betrekking tot het...
Procedures
Met een procedure bedoelen we een reeks van werkinstructies die op volgorde moet...
Proces
Een proces is een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in...
Proceseigenaar
Een proceseigenaar (= proces verantwoordelijke) is belast met de correcte en...
Procesverantwoordelijke
Een procesverantwoordelijke (= proceseigenaar) is belast met de correcte en...
Procesverbetering
Die aanpassing van het proces die zorgt dat het doel op een effectievere en/of...
Procuratieregeling
Procuratie betekent dat je een volmacht hebt om namens een ander op te treden....
Productiebudget
Met productiebudget bedoelen we de hoeveelheid geld die voor een bepaalde...
Public Relations
PR staat voor Public Relations en daarmee bedoelen we de vorm van communiceren...
Rapportage
Met een rapportage bedoelen we een verslag dat is opgesteld en vastgelegd om een...
Rapportageproces
Onder rapportageproces verstaan we alle aktiviteiten die nodig zijn om...
Richtlijnen
Richtlijnen zijn bedoeld om kaders aan te geven waarbinnen medewerkers van het...
Risico
Een risico is de kans dat een gebeurtenis met een negatief effect op het...
Risk-control matrix
Doel van een risk-control matrix is het overzichtelijk maken van: de...
Route ICR
Route ICR (voluit: Route InControlRating ) traint, coacht en ondersteunt je op...
Sales funnel
Een sales funnel laat zien hoe ver iemand in het verkoopproces is....
Sales Qualitfied Lead (SQL)
Qualified leads zijn leads waarvoor de inschatting is dat, op basis van vooraf...
Service Level Agreement (SLA)
Een Service Level Agreement is een afspraak tussen leverancier en klant over de...
SMART
Doelen moeten zoveel mogelijk SMART zijn. Binnen de Route ICR aanpak, verstaan...
Soft skills
Met soft skills bedoelen we alle vaardigheden die invulling en kleur geven aan...
Standaarden
Standaarden zijn een soort van meetlat voor hoeveelheden, maten of niveaus...
Standaardisatie
Met standaardiseren bedoelen we het opleggen van een bepaalde norm of standaard...
Standaardiseren
Met standaardiseren bedoelen we het opleggen van een bepaalde norm of standaard...
Strategie
In onze strategie (= meerjarenplan) laten we zien op welke manier en in welk...
Strategisch HR plan
Het strategisch HR plan komt voort uit de strategie op organisatieniveau (= het...
Strategisch ICT plan
Het strategisch ICT plan komt voort uit de strategie op organisatieniveau (= het...
Strategisch inkoopplan
Het strategisch inkoopplan komt voort uit de strategie op organisatieniveau (=...
Strategisch investeringsplan
Het strategisch investeringsplan komt voort uit de strategie op...
Strategisch marketingplan
Het strategisch marketing plan komt voort uit de strategie op organisatieniveau...
Strategisch plan kernproces
Het strategisch kernproces plan komt voort uit de strategie op organisatieniveau...
Strategische doelstelling
Onze strategische doelstellingen zijn de concreet nagestreefde resultaten die de...
Streefwaarde
Een streefwaarde is een standaard die wordt ingezet zodat duidelijk is wat het...
Stuurinformatie
Met stuurinformatie bedoelen we die informatie die je gebruikt om te zien dat je...
SWOT analyse
De SWOT is een situatieanalyse en vormt de basis van een succesvolle...
Teamintuïtie
Teamintuïtie staat voor de mate waarin teamleden elkaar blindelings vinden...
Thema
Binnen ICR omschrijven we een thema als een element waarmee je invulling geeft...
Transparantie
Met transparantie bedoelen we openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van je...
Valideren
Valideren betekent bekrachtigen dat iets juist is (bijvoorbeeld een aanname over...
Vast personeel
Personeel dat bij jouw bedrijf op de payroll staat....
Veiligheid
Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden...
Veiligheid ICT
Ook veiligheid ICT is een relatief begrip, aangezien niets onder alle...
Veranderingsproces
Wanneer de set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output...
Verantwoordelijkheidsgebied
Een verantwoordelijheidsgebied is binnen ICR is een duidelijk omschreven en...
Verbetercultuur
Met een verbetercultuur bedoelen we een cultuur die erop is gericht om...
Verkokerde processen
Verkokerde processen zijn processen waarvan onduidelijk is hoe zij bijdragen aan...
Verkoopbeleid
In het verkoopbeleid staat wat je gaat verkopen, hoe je het gaat verkopen, wie...
Verkoopplan
In het verkoopplan staan concrete doelstellingen voor de uitvoerende...
Verkoopproces
Met verkoopproces bedoelen we alle activiteiten die nodig zijn om te leveren aan...
Visie
Kort samengevat kun je zeggen dat je visie aangeeft wat je wil betekenen voor je...
Voorfinancieren
Een voorbeeld van voorfinancieren is dat je producten op voorraad houdt zodat je...
Waardecreatie
Met waardecreatie bedoelen we letterlijk dat er waarde, denk bijvoorbeeld aan...
Waardeverlies
Met waardeverlies bedoelen we letterlijk dat er waarde voor je bedrijf verloren...
Werkinstructie
Onder een werkinstructie verstaan we een instructie die nodig is om werk uit te...